Planering & process

Hur specificerar man ett system som ska vara lätt att använda? Hur säkerställer du att slutanvändarnas behov tillgodoses? Kommer användargränssnittet att stödja användarnas arbetssätt?Vi ser till att behoven från slutanvändarna uppmärksammas under utvecklingen:
 • Usability Partners säkerställer att man beaktar användbarheten samt användarupplevelsen redan i projektplaneringen och att man fortsätter att fokusera på de aspekterna under utvecklingsarbetet.
 • Vi ger vägledning till vilka aktiviteter som bör genomföras under utvecklingsarbetet.
 • Våra konsulter kan ge råd och utbilda er utvecklingsgrupp i användbarhetsaktiviteter. Vi kan också genomföra sådana aktiviteter genom att ingå i er utvecklingsgrupp.
 • Vi överbrygger klyftan mellan utvecklingsgrupper och slutanvändare.

En användarcentrerad processbeskrivning

Från ISO 9241-210 - Användarcentrerad utveckling för interaktiva system.


Våra specialister inom användbarhet och UX kan vägleda om vilka användarcentrerade aktiviteter som bör genomföras för att uppnå ett lyckat resultat.


Definiering av krav


Tidigt under projektplaneringen ger vi råd om vilka krav som ska ställas för att få ett lättanvänt användargränssnitt och hur användarnas behov ska uppmärksammas under utvecklingen.


Process- och aktivitetsplanering


Innan och under projektets gång ger vi råd om vilka användarcentrerade aktiviteter som bör genomföras och hur dessa aktiviteter bör integreras i utvecklingsarbetet som helhet.


Vi kan delta i ert projekt som en del av utvecklingsgruppen, och kan genomföra bland annat följande aktiviteter:

 • Sammanhangsanalys (vilka är slutanvändarna - deras mål, egenskaper och användningssituationer)
 • Formulering av användbarhetsmål och övergripande designkriterier.
 • Analys av användarkrav - t ex genom enkäter, fokusgrupper, intervjuer och användningsstudier.
 • Analys av användarnas uppgifter, dokumentation av personas och användningsscenarion.
 • Dokumentation av kundresor för att visualisera användarinteraktioner, upplevelser och förbättringsmöjligheter.
 • Framtagning av gränssnittskoncept med hjälp av prototypverktyg. Konkreta råd och rekommendationer till designers och utvecklare om hur gränssnittet ska utformas.
 • Iterativa utvärderingar av prototyper för kontinuerlig förbättring under utvecklingen.
 • Uppföljning av viktiga användbarhets- och UXfrågor och information till projektledningen om vilka framsteg som gjorts.