Användbarhet & UX

Användbarhet och användarupplevelse (UX – User experience) finns definierade i den internationella standarden, ISO 9241.


Användbarhet handlar om hur lätt en produkt eller ett system är att använda. ISO 9241-210, som behandlar användarcentrerad design för interaktiva system, definierar begreppet så här:

"Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt."


Användbarhet handlar följaktligen om:
  • Ändamålsenlighet - kan användarna uppnå det de behöver genom att använda produkten?
  • Effektivitet - vilken är resursåtgången (t.ex. i tid)?
  • Tillfredsställelse - vad tycker de om sin interaktion med produkten?


Användarupplevelsen (UX) defineras så här av ISO 9241-210:

"En persons uppfattningar och reaktioner som resulterar från användning och/eller förväntad användning av en produkt, ett system eller en tjänst."


UX bygger därför vidare på elementet ”Tillfredsställelse” i definitionen för användbarhet genom att inkludera användarnas känslor, övertygelser, preferenser, uppfattningar, fysiska och psykologiska reaktioner, beteenden och prestationer som uppstår innan, under och efter användning.

Vid arbete med användbarhet och UX är det viktigt att beakta att de påverkas av:
  • Användarna - vilka använder produkten? t.ex. är de erfarna användare eller nybörjare?
  • Deras mål - vad försöker användarna göra med produkten - stödjer den vad användarna vill göra?
  • Deras attityd till produkten – hur uppfattar de produktens kapacitet? Vad tycker de om varumärkets framtoning? Är estetiken tilltalande? Etc.
  • Användningssituationen (eller 'sammanhanget') - var och hur används produkten?

Värt att notera är att ökad funktionalitet (eller fler egenskaper) inte nödvändigtvis betyder förbättrad användbarhet och användarupplevelse. Detta kan endast inträffa om ny funktionalitet faktiskt förbättrar hur användarna interagerar med, och upplever produkten.

Definitionen av tillgänglighet återfinns i en annan del av samma standard, ISO 9241-171. För att en produkt eller tjänst ska vara användbar för alla, är en nödvändig förutsättning att användarna har åtkomst, antingen direkt eller genom hjälpmedel. ISO 9241-171 definierar tillgänglighet som:

"Användbarheten av en produkt, tjänst, miljö eller anläggning för människor med det bredaste spannet av förmågor."