Analys av användarkrav

Hur och varför kommer er produkt att användas? Vilka egenskaper är viktigast för användarna? Vilka funktioner är mest centrala? Hur ska de struktureras?Ha kunskap om dina användare – förstå deras behov...

 • Dåligt specificerade användarkrav är en av de vanligaste orsakerna till att IT-projekt misslyckas.
 • Framgångsrika produkter/system kräver förståelse för både användarnas och organisationens krav – vi hjälper till att hitta en balans mellan de båda typerna av krav.
 • Skilj på internt skapade krav (vad man tror att användarna vill ha) och data från studier av slutanvändare (vad användarna faktiskt behöver).
 • Usability Partners stödjer utvecklingsprojekt genom att tillföra designprocessen viktig information om användarna, samt genom att analysera deras behov, hur de arbetar och vilka situationer de arbetar i.

Person ståendes framför en vägg med post-itlappar


Insamling och analys av användarkrav

Målet med våra användarfokuserade verktyg och metoder är att få en tydlig bild av användarnas krav och att använda dem som tidig input i utvecklingsprojektet. Vi hjälper till att fokusera designarbetet på de aspekter som avgör om en produkt eller ett system blir framgångsrika i slutanvändarnas ögon.

Usability Partners har erfarenhet av många olika tekniker för kravinsamling – vi väljer dem som passar bäst i det aktuella projektet. Oavsett om slutanvändarna bor i närheten eller runt om i världen, och de är yrkesmänniskor eller konsumenter finns det sätt för att ta reda på vilka behov de har.

Vanliga metoder för kravinsamling och analys är:

 • Enkäter – både öppna och slutna enkäter, som genomförs elektroniskt eller på papper.
 • Intervjuer – genomförs vanligen ansikte mot ansikte, men också per telefon om det anses mer passande.
 • Fokusgrupper – passar inte för att utvärdera produkter, men är användbara för att diskutera möjliga användarkrav och för att ”brainstorma” idéer.
 • Fältstudier – För att förstå slutanvändarnas behov är det ofta väldigt nyttigt att observera deras situation och den miljö i vilken den nya produkten/det nya systemet kommer att användas.
 • Utvärdering av existerande produkter – ger värdefull information av olika slag (även konkurrenters produkter kan utvärderas). Användbarhetsutvärderingar ger djupare förståelse för vad som är bra och vad som är dåligt i den nuvarande lösningen - det är värdefullt att veta i utformningen av den nya lösningen.
 • Kartläggning av kundresan - visualiserar hela processen som användaren går igenom för att nå sina mål och blottlägger områden där förbättringar är möjliga. Kundresekartan ger insikter både om interaktionen samt upplevelsen med en specifik produkt/tjänst och relaterade touchpoints (som t.ex. sälj/support).
 • Uppgiftsanalys – en djupare analys av hur användarna arbetar med ett system. Ger en större förståelse för hur deras arbetsuppgifter bör stödjas av systemets funktionalitet.
 • Personas och användningsscenarion – konkret och illustrativ information om typiska användares egenskaper, deras användningssituation, vilka uppgifter de gör och vilka mål de har. Speciellt nyttigt stöd tidigt i utvecklingsarbetet.
 • Formulering av användbarhetsmål och övergripande designkriterier – underlättar fokus och styrning i designprocessen. Stödjer utvärderingar av tidiga koncept, prototyper och färdiga lösningar.